logo

REGULAMIN
BALLERINA POLE DANCE SCHOOL

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego i określa prawa i obowiązki stron „Umowy Członkowskiej” między Balerina Pole Dance School (zwane dalej organizatorem zajęć Pole Dance) a uczestnikami zajęć i wszystkimi innymi osobami przebywającymi na terenie obiektu.

Zapisanie się na zajęcia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i jednocześnie zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101 poz. 926.

Uczestnik zajęć wyraża zgodę na użyczenie swojego wizerunku na potrzeby promocji i reklamy organizatora zajęć Pole Dance np. w przypadku publikacji w sieci zdjęć i filmów z zajęć czy imprez okolicznościowych organizowanych na terenie obiektu.

Organizator zajęć Pole Dance zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w dowolnym terminie.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Warunki uczestnictwa

Organizator zajęć Pole Dance prowadzi zajęcia tylko dla osób mających ukończone 18 lat. W przypadku osób poniżej 18-tego roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub prawnego opiekuna.

W zajęciach mogą brać udział tylko osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich do uprawiania tego rodzaju aktywności fizycznej.

Wszyscy uczestnicy korzystają z oferowanych przez Organizatora zajęć Pole Dance usług na własną odpowiedzialność. Organizator zajęć Pole Dance nie ubezpiecza uczestników od nieszczęśliwych wypadków, ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, szkody na zdrowiu, urazy czy kontuzje powstałe podczas wykonywania ćwiczeń.. Każdy z uczestników przez zapisaniem się na zajęcia powinien we własnym zakresie skontrolować stan zdrowia oraz dowiedzieć się o ewentualnych przeciwwskazaniach co do uczestnictwa w tego typu zajęciach ruchowych.

Kobiety ciężarne i w połogu nie mogą uczestniczyć w zajęciach.

Osoby przyjmujące lekarstwa, które w jakikolwiek sposób wpływają na ich zdolności fizyczne i psychiczne, nie mogą uczestniczyć w zajęciach.

Podczas zajęć obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu lub innych odurzających substancji. Osoby będące pod wpływem tych substancji mają zakaz uczestnictwa w zajęciach. Nie dotyczy to organizowanych na terenie obiektu imprez tematycznych typu wieczory panieńskie itp, po wcześniejszym ustaleniu z organizatorem.

Na terenie obiektu jak i na klatce schodowej obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów oraz innych substancji smolistych. Osoby naruszające zakaz będą proszone o opuszczenie obiektu.

Podczas zajęć zabronione jest jedzenie i żucie gumy. Biżuterię, zegarki oraz wszelkie twarde przedmioty mogące zarysować powierzchnię rurek również są zakazane podczas uczestnictwa w zajęciach.

Każdy uczestnik zobowiązany jest do zaopatrzenia się we własnym zakresie w strój oraz obuwie odpowiednie do wybranego rodzaju zajęć. Na salę w której odbywają się zajęcia można wejść wyłącznie w odpowiednim stroju i obuwiu lub bez obuwia za zgodą prowadzącej zajęcia.

Wszelkie rzeczy osobiste uczestników zajęć mają obowiązek zostać umieszczone w szafce w szatni. Kluczyk do szafki uczestnik ma obowiązek pilnowania podczas zajęć. W razie zagubienia, bądź uszkodzenia kluczyka do swojej szafki uczestnik zostanie obciążony opłatą w wysokości 50 PLN (konieczność wymiany zamka)

Organizator zajęć Pole Dance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pozostawione rzeczy na terenie obiektu. W przypadku odnalezienia jakiejkolwiek rzeczy przez personel uczestnik zostanie o tym niezwłocznie poinformowany i rzecz/rzeczy te będą do odbioru w recepcji . W przypadku niemożności stwierdzenia właściciela rzeczy, również będą one do odbioru w recepcji.

Na zajęciach obowiązuje zakaz aplikacji własnych środków zwiększających tarcie bez zgody instruktora

Zabrania się samodzielnej zmiany funkcji statyczno- obrotowej rur oraz używania innego sprzętu do ćwiczeń.

Uczestnik zajęć jest zobowiązany do odkładania przyrządów do ćwiczeń (mat, hantli, obciążników itp.) na odpowiednie miejsce po zakończeniu użytkowania.

Uczestnik zajęć jest zobowiązany do przestrzegania i zachowywania czystości sprzętu do ćwiczeń. Każda rurka powinna być dokładnie wyczyszczona płynem do dezynfekcji po zakończeniu użytkowania.

3. Zajęcia

Uczestnik jest zobowiązany do wcześniejszego zgłoszenia chęci uczestnictwa w wybranych zajęciach (zapisania się)telefonicznie lub smsowo pod nr telefonu 507 727 516. Zapisy poprzez Facebooka lub mail również są brane pod uwagę.

Miejsca na zajęcia są ograniczone. O pierwszeństwu uczestnictwa w zajęciach decyduje pierwszeństwo zapisu.

Do uczestnictwa w zajęciach upoważnia wykupienie wejścia na pojedyncze zajęcia lub karnetu na określoną liczbę zajęć. Osoby, które biorą w zajęciach udział po raz pierwszy są zobowiązane do dokonania przedpłaty na konto bankowe w wysokości ceny 1 lekcji oraz przesłanie dowodu wpłaty na adres mailowy lub zabranie go ze sobą i okazanie przed zajęciami.

Organizator oferuje zajęcia w systemie:
regularnych karnetów – uczestnik jest przypisany do konkretnej grupy zaawansowania jednorazowych zajęć indywidualnych open pole – zajęcia otwarte, studio i rurki są do dyspozycji uczestników lekcja pokazowa- jednorazowe zajęcia próbne, dla nowych uczestników, którzy przed podjęciem decyzji o zapisie chcą zobaczyć jak wyglądają zajęcia

Karnet ma charakter imienny i nie może być odstępowany innym osobom. Termin ważności karnetu wynosi 30 dni licząc od dnia pierwszych zajęć na które został wykupiony.

Jeżeli z jakichkolwiek powodów uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w opłaconych przez niego wcześniej zajęciach, możliwe jest przesunięcie terminu zajęć na dogodniejszy. Warunkiem przesunięcia jest poinformowanie organizatora o niemożności uczestnictwa w zajęciach na min. 1 dzień roboczy przed terminem zajęć. Niedopełnienie tego warunku skutkuje traktowaniem zajęć jako odbyte przez uczestnika.

Uczestnik posiadający karnet na zajęcia grupowe ma możliwość odrobienia nieobecności na zajęciach jeśli zgłosi swoją nieobecność najpóźniej 1 dzień roboczy przed terminem zajęć: – dwukrotnie w przypadku karnetu na 8 zajęć;
– jednokrotnie w przypadku karnetu na 4 zajęcia

Poszczególne grupy zaawansowania powstają na podstawie umiejętności uczestniczek dostosowanych do poziomu trudności zajęć. Wykaz grup jest zamieszczony na stronie www organizatora, na facebooku oraz w recepcji.

Płatności za zajęcia można dokonać na jeden z poniższych sposobów: – przelewem na rachunek bankowy – gotówką w recepcji

Aktualny cennik zajęć jest zamieszczony na stronie www organizatora oraz w recepcji.

Organizator zajęć Pole Dance zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od niego niezależnych i zobowiązuje się do przedwczesnego poinformowania uczestników o zaistniałej sytuacji oraz do odrobienia zajęć w innym terminie.

W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora organizator ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie na zajęcia bez konieczności wcześniejszego informowania uczestników.